SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Türkiye’de son zamanlarda artan üniversite sayısı ve Türk dış politikasının daha geniş bir alanda seyir göstermesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanının birçok dalında uzmanlaşma ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Üniversitemiz hali hazırda lisans seviyesinde eğitim verdiği bu alanda, yüksek lisans düzeyinde de eğitim vererek, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne yönelik artmakta olan lisansüstü talebin karşılanmasına katkıda bulunmak istemektedir.

 

Program, bu çerçevede, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında lisansüstü düzeyde evrensel ölçütlere uygun nitelikli öğretim programları hazırlamak ve yürütmek, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanmak suretiyle ülkemizin ve bulunduğu bölgenin gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırmalar ve yayınlar yapmak ve kamu ve özel sektörde ilgili konularda uzman eleman gereksinimini karşılamayı hedeflemektedir. Bu amaçla, öğrencilere siyaset bilimi, siyaset teorisi, Türk siyasal yaşamı, uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası, uluslararası hukuk ve bölge çalışmaları gibi alanlardaki son gelişmeler aktarılarak, muhakeme, sorgulama, inceleme, yorumlama ve analiz yapma yeteneği kazandırılmak suretiyle yerinde ve doğru kararlar verebilen, kararları uygulamaya geçirebilen ve uygulanmasını takip eden bireyler yetiştirilmek istenmektedir.

 

Ayrıca, Turgut Özal Üniversitesi’nin Türk iç ve dış siyasetinin merkezi olan Ankara’da bulunması, başkentte siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanları ile ilgili görevlerde bulunan kamu personeline, akademik çalışmalarını Ankara’da bulunarak siyasi gelişmeleri yakından takip etmek isteyen akademisyen adaylarına ve sayıları her geçen gün artan ulusal ve uluslararası organizasyon çalışanlarına, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler yüksek lisans programı süresince sunulacak müfredatla, pratik ve teorinin nasıl bir etkileşim içerisinde bulunduğunu yakından gözlemleme şansı verecektir.

 

Program, Türkiye’de ve yurt dışındaki örneklerin ders programları ve programlarda yer alan ders içerikleri dikkatle incelenerek hazırlanmıştır. Programda yer alacak olan dersler hazırlanırken, bu alanda dünyanın önde gelen üniversitelerinin ilgili alanlarında yer alan temel derslerin yanı sıra seçmeli dersler de özenle incelenmiştir. Bunun yanında, programdan mezun olacak olan öğrencilerin çalışabilecekleri alanlarda yapılan sınavların içeriği de gözden geçirilmiştir. Böylece, hazırlanan programda yer alan derslerin alanla ilgili son gelişmeleri ve mezunlarının iş hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri mümkün olduğunca tatmin edici düzeyde kapsamasına çalışılmıştır.

 

Yüksek Lisans Programı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerindeki iki anabilim dalını içermektedir: Siyaset Bilimi Anabilim Dalı ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı bu iki ana bilim dalına ait teorik yaklaşımları; Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile tek süper güç olarak ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri’nin dünya siyaseti ve ekonomisindeki etkilerini; son 10 senedir uluslararası alanda hem ekonomik hem de siyasi yönden daha etkin politikalar izleyen ve bu bağlamda Amerikan hegemonyasını tehdit eden yükselen güçleri; küreselleşmeyle her geçen gün bütünleşen dünyada, zayıf siyasal ve ekonomik yapıları ile bu süreçle nasıl bir ilişki içerisinde bulunmaları gerektiği çıkmazı içerisinde bulunan gelişmekte olan ülkeleri; Türk iç ve dış siyasetinde meydana gelen önemli olayları, değişen uluslararası konjonktürde Türkiye’nin seyrettiği dış politikayı ve çevreleyen bölgelerde (Balkanlar, Orta Doğu, Kafkaslar vb.) meydana gelen önemli gelişmeleri; dünya siyasetine etki eden çatışma alanlarını ve enerji kaynakları üzerinde 20. yüzyılın başından beri süregelen mücadeleleri; küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni tehdit unsurlarını ve bu unsurlara karşı verilen alternatif mücadeleleri; yükselen ekonomik güçler ışığında şekillenen uluslararası ekonomik ve siyasi yapıyı inceleyen konuları kapsamaktadır.

 

Ayrıca program, kamu yönetimine yönelik dersler de içermektedir. Devlet ve bürokrasinin zaman içerisinde gelişimi ve etkileşimi; kamu politikalarına etki eden sosyal, siyasal ve ekonomik faktörler; küreselleşme ışığında ortaya çıkan ihtiyaçlar etrafında şekillenen, kamu yönetimine yönelik yeni yaklaşımlar gibi konular program kapsamında ele alınmaktadır.

DERS MÜFREDATI

 

Tezli Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı: 21

Alınması gereken zorunlu ders sayısı: 2 Ders (3 Kredi)( Seminer dersinin kredisi sıfırdır)

Alınması gereken seçmeli dersler: 6 Ders (18 Kredi)

Program Eğitim Dili Türkçe dir.

Yüksek Lisans Dersleri Turgut Özal Üniversitesi Hasan Tanık Kampüsünde (Ayvalı mah. Gazze cad. No:7 Etlik- Keçiören 06010 ANKARA),  Hafta İçi 18:00 den sonra yapılmaktadır.

GÜZ YARI YILI DERS PROGRAMI

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredi

Niteliği

SBU 501

Araştırma Metotları*

3

Zorunlu

SBU 503

Seminer*

0

Zorunlu

SBU 505

Uluslararası İlişkiler Teorileri

3

Seçmeli

SBU 507

Etnisite, Milliyet ve Avrupa Kimliği

3

Seçmeli

SBU 509

Avrupa Bütünleşmesi Siyaseti

3

Seçmeli

SBU 511

Osmanlı Modernleşme Tarihi

3

Seçmeli

SBU 513

Devlet ve Bürokrasi

3

Seçmeli

SBU 515

İslam Dünyası ve Uluslararası Siyaset

3

Seçmeli

SBU 517

Dünya Siyasetinde ABD Etkisi

 3

Seçmeli

SBU 519

Rus Siyaseti ve Dış Politikası

3

Seçmeli

SBU 521

Küreselleşme ve Güvenlik

3

Seçmeli

SBU 523

Uluslararası Hukuk

3

Seçmeli

SBU 525

Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasi Tarihi

3

Seçmeli

SBU 527

Çağdaş Siyasal Düşünceler

3

Seçmeli

SBU 529

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

3

Seçmeli

BAHAR YARI YILI DERS PROGRAMI

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredi

Niteliği

SBU 501

Araştırma Metotları*

3

Zorunlu

SBU 503

Seminer*

3

Zorunlu

SBU 502

Karşılaştırmalı Siyaset

3

Seçmeli

SBU 504

Günümüz Balkan Siyaseti

3

Seçmeli

SBU 506

Dünya Siyasetinde Çin

3

Seçmeli

SBU 508

Türk Dış Politikası

3

Seçmeli

SBU 510

Avrupa Birliği ve Türkiye

3

Seçmeli

SBU 512

Gelişmekte Olan Ülkeler

3

Seçmeli

SBU 514

Enerji Güvenliği ve Uluslararası İlişkiler

3

Seçmeli

SBU 516

Uluslararası Terörizm ve Ulus-Ötesi Suç

3

Seçmeli

SBU 518

Kamu Politikası Analizi

3

Seçmeli

SBU 520

Türk Siyasetinde Güncel Konular

3

Seçmeli

SBU 522

Dünya Siyasetinde Çatışma Alanları

3

Seçmeli

SBU 524

Dünya Siyasetinde Transkafkasya ve Orta Asya

3

Seçmeli

SBU 526

Uluslararası Siyasal Ekonomi

3

Seçmeli

SBU 528

Dünya Siyasetinde Orta Doğu

3

Seçmeli

SBU 530  Dünya Siyasetinde Afrika 3

Seçmeli

Ders içerikleri için tıklayınız.

 

BAŞVURULAR

Başvurular Online olarak yapılmaktadır.

Başvuru Şartları

Herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olmaları,

ALES sözel veya Eşit Ağırlıklı puan türünden 55 puan almış olmaları veya uluslararası düzeyde kabul gören eşdeğeri bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

Farklı Bölümlerden Gelen Öğrenciler için 21 Krediyi Geçmeyecek şekilde intibak uygulanır.     

 

Başvuruların Değerlendirmesi

Öğrencilerin başvuru yaptıkları programa göre ALES sınav notu (%50), yüksek lisans notu (%20),  yazılı bilim sınav notunun (%30) ağırlıkları toplamı alınarak elde edilen başarı puanına göre sıralama yapılır, başarı puanı en az 60 olan, kontenjan sayısı kadar aday başarılı ilan edilir. Başarılı olarak ilan edilen sayı kadar aday da yedek olarak duyurulur.

 

Başvuruda İstenen Belgeler

Programa başvuracak adaylar başvuru takvimi süresi içinde Web sayfasından online olarak başvurularını yaptıracaklardır.

- Lisans diploması,

- Lisans not dökümü,

- ALES sonuç belgesi,

- 1 adet fotoğraf,

- Nüfus Cüzdanı,

- Askerlik durum belgesi ( Erkek Adaylar İçin)

 

Ücretler:

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Tezli Yüksek Lisans Programı Paket Ücreti

       Toplam**                               

Taksitlendirme

İntibak Ders Ücreti

Özel Öğrenci Ücreti

   1.Dönem     ***   

    2.Dönem       ***

Ders Başına

Ders Başına

10.000 TL

5.000  TL

5.000   TL

1.350 TL

1.350     TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tezli Yüksek Lisans Programlarında % 25 indirim yapılmaktadır.
Turgut Özal Üniversitesi Lisans Programları mezunlarına alanları ile ilgili tezli yüksek lisans programlarında % 50 indirim uygulanır.

 

*Peşin ödemelerde % 5 indirim uygulanır
***Her dönem kendi içerisinde öğrencinin isteği üzerini 6 taksite kadar taksitlendirilebilir.

 

Not: Alan dışından başvuran adaylar için intibak programı uygulanır. Bu program dahilinde alınması gereken derslerin üniversitemizde alınması durumunda ilgili derslerin ücreti yukarıda belirtilen ücretlere ilave olarak alınır.

 

ÖĞRETİM ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR.

  • Ücretler, Lisansüstü Eğitim Ücret Paketi olarak Yüksek Lisansta 2 dönem, doktorada 4 dönemde ödenir.
  • Programa “kendi isteği ile” son kayıt tarihinden sonra kaydını sildirenler ilgili döneme ait ücreti iade edilmez.
  • Tezli Yüksek Lisans Programında toplam ücret 7 dersi, 1 semineri ve 2 tez dönemini kapsamaktadır. ( Normal eğitim süresi 2 yıldır.)
  • Normal Eğitim süresi içerisinde Yüksek Lisans Programlarında 2 Yıl,  içerisinde eğitimin tamamlayamayanlar aldıkları her bir ders kredisi ve tezi için ücret öderler.
  • Diğer Şartlar için Turgut Özal Üniversitesi Eğitim- Öğretim Ücretleri Tahsilat ve iade esaslarına bakabilirsiniz.
     

İntibak:

Alan dışı öğrencilerinin alacağı intibak dersleri görmek için tıklayınız.

 

Bursluluk

 

SBU Tezli Yüksek Lisans Burslu Öğrenci Kontenjanı

Tam Burslu

4

Araştırma Bursu (BİDEB vb.)

1

Proje Bursu

1

 

 

 

 

 

 

 

Bursluluk İndirim Oranları

Burs Statüsü

İndirim Oranı %

Ar-Ge Kurum Bursu

Eğitim Öğretim ücretinin %50 muafiyetini

Mezunlar Başarı Bursu

Eğitim Öğretim ücretinin %100 muafiyetini

Proje bursu

Eğitim Öğretim ücretinin %100 muafiyetini

Araştırma Bursu

Eğitim Öğretim ücretinin % 100 muafiyetini

 

Burslulk detaylı bilgi için tıklayınız

 

Yabancı uyruklu Öğrenciler :

Yabancı uyruklu öğrencilerin lisans üstü programlarına başvurmasında aranan özellikler için tıklayınız.

 

Takvim:

Son Başvuru Tarihi

14 Ağustos 2015

Mülakat Sınav Tarihi

19 Ağustos 2015-saat 11:00

Sonuçların İlanı           

28 Ağustos 2015 ( Sosyal Bilimler Ens. web sayfasından)

Kayıtlar

14 Eylül- 18 Eylül 2015

Ders Dönemi

28 Eylül 2015– 08 Ocak 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINAV TAKVİMİ

 

Anabilim Dalı

Program

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Sınav Yeri

Sınav Şekli

SBU

Tezli Yüksek Lisans

19 Ağustos 2015 Çarşamba

11:00

A 305

Yazılı

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Adresi

sbe@turgutozal.edu.tr

Tel (Santral) :+90(312) 551 50 00

Tel (Enstitü) :+90(312) 551 52 48-49

Faks             :+90(312) 551 53 06

Adres           :Ayvalı mah. Gazze cad.

No:7 Etlik- Keçiören 06010 ANKARA

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Üniversitemize bağlı diğer sitelere buradan ulaşabilirsiniz.
Sosyal Ağlar